Matteo Marcalli; Presidente

Debora Folegnani; Vice Presidente

Alessandro Vanni; Segretario

Roberto Calanni; Tesoriere

Maria Marcalli, Sara Lucchesi, Lorenzo Petrizzo, Alessandro Pioli, Diego Bertini; Consiglieri